Ram Bahadur Rakaskoti Bishnu Bahadur Thapa Deepak Adai Sukra Karki