Ram Bahadur Baniya Dhan Bahadur Buda Paras and Jayraj Wod/ Mukesh BK Surat Saud