Pradip Khadka Kala Sharma Yubraj Katwal Madan Kumar Pradhan Ganga Rai / Surya Prasad Pokharel