Community driven reconstruction in Satbote Suraj Shrestha Badri Bahadur Dhakal Manju, Saraswati and Subhadra Hem Bahadur Gurung Samikchya Acharya Timilsina