Rajya Laxmi Shrestha Sangita Shrestha Geeta Devi Chandika Bhandari Saru Thapa Tamang Kala Sharma Puspa Kumari Poudel Raj Kumari Devi Radha Kumari Thapa Punam kumari Paudel