SukuMaya Pulami Om kumari Chaudhary Bhim Kala Bhandari Radha Khatri Kailash Rai/ Sarita Rai Sangita Shrestha