Naresh Chhettri Surendra Bohora Deepak Chaudhary Som Bahadur Gurung SukuMaya Pulami Geeta Devi Rajesh Kumar Saha Dinesh Chapai Sagar Sunar Pradip Khadka