Rajya Laxmi Shrestha Surendra Bohora Deepak Chaudhary Som Bahadur Gurung Sangita Shrestha SukuMaya Pulami Ram Naresh chaudhary Tharu Rajesh Kumar Saha Dinesh Chapai Sagar Sunar