Parbati Sunar Yam Bahadur Rokka Sukra Khadka Ruken Maharjan Paras and Jayraj Wod/ Mukesh BK Menuka Chaudhary Dil Kumar Rai Buddhi Kumar Tamang Dipesh Majhi Surat Saud